Copyright Fundacja Multi-Expert ®
Wszelkie prawa zastrzeżone
 

PYTANIE 4:

W jakim terminie zakład ubezpieczeń powinien wypłacić należne odszkodowanie?

ODPOWIEDŹ 4:

W zakresie terminów w jakich zakład ubezpieczeń jest zobowiązany spełnić świadczenie należy rozpatrzyć dwa przypadki:

Szkody z tytułu ubezpieczenia dobrowolnego AC:

Terminy jakie powinny być zachowane przy podejmowaniu określonych działań w przypadku polis auto-casco zapisane są w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), przy czym nie mogą one stać w sprzeczności z obowiązujacym w Polsce prawem. Szczególne znaczenie dla terminu wypłaty odszkodowania w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego będzie miał zmieniony od 1 stycznia 2004 art.817 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten nakłada na zakład ubezpieczeń (ZU) - w przypadku braku innych postanowień umownych - obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Opóźnienie spełnienia świadczenia poza 30-dniowy termin jest możliwe tylko w razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania lub odpowiedzialności ZU. W 30-tym dniu po zgłoszeniu szkody ZU powinien wypłacić tzw. "bezsporną część odszkodowania". Pozostałą część należnego świadczenia ZU powinien spełnić w ciagu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Terminy powyższe należy również odnieść do sytuacji, w której ZU odmawia wypłaty odszkodowania. Każdy ZU stosuje w ramach obowiązujacego prawa własne rozwiązania dotyczące terminów zgłoszenia szkody oraz wypłaty odszkodowania.

Szkody z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy szkody:

W przypadku likwidacji szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych terminy związane z wypłatą odszkodowania zapisane zostały w artykule 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawodawca nakłada na zakłady ubezpieczeń (ZU) obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w powyższym terminie ZU nie wypłaca odszkodowania, wówczas powinien zawiadomoć uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub części, wypłacić bezsporną część odszkodowania, jak również poinformować o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska. W razie braku możliwości ustalenia odpowiedzialności ZU lub wysokości odszkodowania w ciagu 30-tu dni od zawiadomienia o szkodzie, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciagu 14-tu dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności było możliwe ustalenie powyższych okoliczności. (Tu należy dodać, że zgodnie z art.16 pkt 1 ustawy obecnie ZU ma obowiązek poinformować o dokumentach wymaganych do likwidacji szkody w ciągu 7 dni od zawiadomienia o szkodzie). Ostatecznym terminem zamknięcia procesu likwidacji szkody jest 90 dzień po złożeniu zawiadomienia o szkodzie. Powyższy - 90-dniowy termin, może zostać przedłużony jedynie w przypadku, gdy ustalenie odpowiedzialność ZU lub wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.