Copyright Fundacja Multi-Expert ®
Wszelkie prawa zastrzeżone
 

PYTANIE 3:

Czy zakład ubezpieczeń sprawcy szkody może wbrew woli poszkodowanego, rozliczyć odszkodowanie z OC tzw. "metodą szkody całkowitej" powołując się na okoliczność przekroczenia przez szacowane koszty naprawy bariery 70 % wartości pojazdu?

ODPOWIEDŹ 3:

Zdecydowanie nie.

Przy likwidacji szkód komunikacyjnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U.Nr 124 z 16 lipca 2003 roku).


Do poszkodowanego należy wybór sposobu likwidacji szkody, a górną granicą odpowiedzialności ZU jest wartość rynkowa pojazdu. Wymuszanie przez Zakład Ubezpieczeń konieczności rozliczenia odszkodowania z OC metodą szkody całkowitej jest sprzeczne z postanowieniami art. 363 § 1 Kodeksu Cywilnego.