Copyright Fundacja Multi-Expert ®
Wszelkie prawa zastrzeżone
 

PYTANIE 1:

Czy istnieje możliwość zgłoszenia szkody z OC w wyspecjalizowanej firmie zajmującej się likwidacją szkód komunikacyjnych, niezależnej od zakładu ubezpieczeń sprawcy?

ODPOWIEDŹ 1:

W kwestii tej należy brać pod uwagę następujące przesłanki:

- zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie ma jednoznacznego nakazu zgłaszania szkody komunikacyjnej bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy;

- ze względu na ukształtowane na rynku polskim zwyczaje, poszkodowany jednak z reguły zgłasza się do ZU sprawcy;

- istnieje możliwość przeprowadzenia likwidacji szkody komunikacyjnej poza strukturami ZU sprawcy szkody, jednakże należy się liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w wypłacie oczekiwanego odszkodowania (ZU przeciwdziałają ukształtowaniu się praktyki likwidacji szkó z OC poprzez podmioty niezależne i być może dopiero wystąpienie na drogę postępowania sądowego przyniosłoby oczekiwany rezultat);

- polski rynek likwidacji szkód z tytułu OC sprawcy jest obecnie dotknięty szeregiem patologii (amortyzacja części, zmniejszanie kosztów materiału lakierniczego, wymuszanie szkód całkowitych);

- naszym klientom na ogół radzimy najpierw zgłoszenie szkody do ZU sprawcy, a następnie w zależności od stanu sprawy przeprowadzenie jednej lub wszystkich wymienionych poniżej czynności;


a) sporządzenie niezależnej Oceny Technicznej przed rozpoczęciem naprawy (w przypadku rozbieżności co do zakresu uszkodzeń mających związek z rozpatrywaną szkodą oraz niezgodności kwalifikacji uszkodzeń z wymaganą technologią);

b) sporządzenie niezależnej wyceny kosztów naprawy (w przypadku nieprawidłowości kalkulacji wykonanej przez ZU);

c) sporządzenie niezależnej opinii w zakresie przebiegu szkody (w przypadku kwestionowania przez zakład ubezpieczeń faktu zaistnienia szkody);

d) proces odwoławczy w strukturach ZU (np. w przypadku niedotrzymania wymaganych terminów wypłaty odszkodowania)

e) proces sądowy

- oczywiście wybór sposobu postępowania uzależniony jest zarówno od stanu sprawy jak i od determinacji i świadomości osoby poszkodowanej.